Het bestuur

Vergroten werkgebied een aanpassen naam coƶperatie

07-06-2021

In Leeuwarden-Zuid is behalve Energiek Goutum geen andere energiecoöperatie actief. Om die reden is onze coöperatie voor verduurzaming in veel gevallen het aanspreekpunt namens de omgeving voor zowel ontwikkelaars van energieprojecten als voor de overheid (gemeente en provincie). Dit geldt inmiddels niet meer alleen voor projecten in Goutum, maar ook voor projecten buiten het dorp of het postcodegebied (9084). Denk hierbij aan de samenwerking met EAM betreffende het zonnepark Drachtsterweg en de mogelijke samenwerking met SolarProActive voor het zonnepark Middelsee.

Het bestuur vindt het belangrijk om zowel op gebouwniveau (de individuele woning) als op gebiedsniveau (leefomgeving, collectieve voorzieningen en infrastructuur) te kunnen verduurzamen. Voor beide is het nodig om financiële middelen te genereren. Dit kan o.a. door te participeren in projecten voor collectieve opwek van bijvoorbeeld zonne- of windenergie, water- of aardwarmte, groene waterstof of groen gas en voorzieningen voor opslag van energie. Deze projecten hebben vaak een bepaalde schaalgrootte nodig om te kunnen renderen en worden daardoor logischerwijs vooral gerealiseerd in de nieuw te ontwikkelen gebieden buiten het dorp waar daarvoor de ruimte aanwezig is. Ook de Regionale Energiestrategie Fryslân, die momenteel in voorbereiding is, gaat uit van de ontwikkeling van dergelijke energieprojecten om de landelijke klimaat- en energiedoelstellingen te kunnen realiseren. Daarin is ook een prominente rol voor de lokale omgeving (Mienskip) met energiecoöperaties als de onze weggelegd. 

Een actieve betrokkenheid bij of participatie in projecten buiten Goutum brengt met zich mee dat ook de inwoners van deze gebieden lid moeten kunnen worden van de coöperatie en in het bestuur vertegenwoordigd moeten kunnen zijn. Op die manier kunnen zij ook mee profiteren van de opbrengsten uit deze projecten en hebben zij medezeggenschap over de besteding ervan. Lusten en lasten van energietransitie dienen immers ook op lokale schaal evenwichtig te zijn verdeeld. 

Door deze ontwikkelingen zien wij aanleiding om een aantal fundamentele zaken betreffende de coöperatie nader te regelen, te weten:

  1. Het werkgebied;
  2. Het lidmaatschap;
  3. De bestuursstructuur;
  4. De naamgeving en logo.

Werkgebied

Onderstaand plaatje geeft ons nieuwe werkgebied weer.

Lidmaatschap

De mogelijkheid om (bestuurs)lid te worden kan op het werkgebied worden afgestemd.

Bestuursstructuur

Het bestuur stelt zich verder voor om tegelijk met een opschaling qua werkgebied ook de binding met wijk- en buurtinitiatieven te versterken. Dit kan door onder het bestuur meer met werkgroepen van actieve leden te gaan werken die de verduurzaming op een bepaald thema of in een bepaald gebied voor hun rekening willen nemen. In Zuiderburen is bijvoorbeeld al een Buurtteam actief. Zo’n Buurtteam zou er ook voor (delen van) Goutum, De Zuidlanden of het Goutumer Nieuwland kunnen komen, bijvoorbeeld in het kader van de warmtetransitie en de RES. Ook zijn werkgroepen denkbaar voor bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld isolatie, zonne-energie, bodem- of waterwarmte, warmtepompen, groene waterstof en dergelijke.

Naamgeving en logo

Het bestuur en de leden hebben gekozen voor de naam ‘Stroomland Leeuwarden’. De naam straalt activiteit uit en heeft een duidelijke associatie met energie. Het nieuw te ontwikkelen gebied aan de zuidwestzijde van de stad wordt door de gemeente Nieuw Stroomland genoemd, als verwijzing naar de Middelzee die hier vroeger heeft gelopen. De bestaande dorpen op het oude land Goutum, Hempens en Teerns en de oude buurtschappen Techum, Barrahuys, De Klamp, De Hem en Unia (nu onderdeel van de wijken Zuiderburen en De Zuidlanden), zijn daarmee Oud Stroomland. (Water)stromen zijn bovendien ook wat het gebied in zijn totaliteit kenmerkt (De Zwette, Wirdumervaart, Alddjip, Nauwe Greuns, Langdeel, Van Harinxmakanaal).

Het nieuwe logo van Stroomland Leeuwarden symboliseert een golf die breekt in de branding. Hier komt veel energie bij vrij. Naast de blauwe kleur van de golf, zijn de kleuren geel en bruin toegepast.

Geel staat voor de zon, de moeder van alle energie op aarde en de kleur bruin refereert aan deze aarde, die we lenen van onze kinderen en kleinkinderen en waar we heel goed op willen passen.

In het logo is ook de letter S van Stroomland zichtbaar.